Το 1972, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έλαβε μια σημαντική απόφαση να καθιερώσει την Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη, τιμώντας την στις 24 Οκτωβρίου, ώστε να συμπέσει με την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών. Πρωταρχικός στόχος ήταν να εφιστάται κάθε χρόνο η προσοχή του κόσμου στα κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα και στον επείγοντα χαρακτήρα της διεθνούς συνεργασίας για την επίλυσή τους. Η ημέρα αυτή κατέχει επίσης ιστορική σημασία, καθώς είναι η ημερομηνία κατά την οποία υιοθετήθηκε η Διεθνής Αναπτυξιακή Στρατηγική για τη Δεύτερη Δεκαετία Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών το 1970. 

Η γένεση της Παγκόσμιας Ημέρας Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη

Οι αρχές της δεκαετίας του 1970 σηματοδότησαν ένα σημαντικό σημείο καμπής στις παγκόσμιες προσπάθειες για την ανάπτυξη, γεγονός που ώθησε τα Ηνωμένα Έθνη να αναλάβουν δράση. Ο κόσμος αντιμετώπιζε πολυάριθμες προκλήσεις, όπως η φτώχεια, η ανισότητα και η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι οποίες απαιτούσαν άμεση αντιμετώπιση. Ως απάντηση, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να καθιερώσει την Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη, η οποία συνέπεσε στρατηγικά με την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών στις 24 Οκτωβρίου. Αυτή η στρατηγική ευθυγράμμιση εξασφάλισε τη μέγιστη δυνατή προβολή και αντίκτυπο της ετήσιας εκδήλωσης.

Σκοπός και σημασία 

Ο βασικός σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη ήταν να ευαισθητοποιήσει και να επιστήσει την προσοχή του παγκόσμιου κοινού στα πιεστικά αναπτυξιακά προβλήματα. Εστιάζοντας σε αυτές τις προκλήσεις, η πρωτοβουλία αποσκοπούσε στην ενίσχυση της αίσθησης του επείγοντος και της δέσμευσης μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων φορέων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων. Η ημέρα έγινε μια βάση για συζήτηση και ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων και προόδου σχετικά με τις αναπτυξιακές προσπάθειες.

Επιπλέον, η Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη έχει ιστορική σημασία λόγω της σύνδεσής της με την υιοθέτηση της Διεθνούς Στρατηγικής Ανάπτυξης για τη Δεύτερη Δεκαετία Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών το 1970. Η στρατηγική αυτή έθεσε τα θεμέλια για τις συνεργατικές και συντονισμένες παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων κατά τη δεκαετία του 1970 και πέραν αυτής.

Ο ρόλος της πληροφόρησης και της επικοινωνίας

Η πληροφόρηση και η επικοινωνία διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της Παγκόσμιας Ημέρας Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη. Καθώς η τεχνολογία εξελισσόταν, η διάδοση των πληροφοριών γινόταν πιο προσιτή, επιτρέποντας ευρύτερη συμμετοχή και δέσμευση. Κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες οντότητες αξιοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να μοιραστούν δεδομένα, γνώσεις και ιστορίες επιτυχίας, οδηγώντας σε ενισχυμένη παγκόσμια συνεργασία και συνεννόηση.

Θέματα και δραστηριότητες 

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τις αναπτυξιακές προκλήσεις. Τα θέματα αυτά χρησιμεύουν ως κατευθυντήριο πλαίσιο για δραστηριότητες, εκδηλώσεις και συζητήσεις που διεξάγονται παγκοσμίως.

Θέματα όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η ισότητα των φύλων, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, η κλιματική αλλαγή και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτέλεσαν το επίκεντρο των προηγούμενων ετών. Πραγματοποιούνται διάφορα σεμινάρια, εργαστήρια και εκπαιδευτικές εκστρατείες για την προώθηση του διαλόγου και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Αντίκτυπος και αποτελέσματα 

Με την πάροδο των ετών, η Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη είχε σημαντικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες αναπτυξιακές προσπάθειες. Έχει φέρει σημαντικά ζητήματα στο προσκήνιο της διεθνούς προσοχής, οδηγώντας σε αυξημένη χρηματοδότηση, καινοτόμες λύσεις και στοχευμένες πρωτοβουλίες. Η ημέρα έχει εμπνεύσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές και τους ακτιβιστές να συνεργαστούν και να σχεδιάσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για βιώσιμη πρόοδο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Πληροφόρησης για την Ανάπτυξη παραμένει απαραίτητη σε όλους τους ανθρώπους για την προώθηση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης και της διεθνούς συνεργασίας προς την κατεύθυνση της επίλυσης των αναπτυξιακών προκλήσεων. 

Δημοσιεύθηκε από Christos Constantinou