Η πανδημία COVID-19 έδειξε πόσο σημαντική είναι η υγεία και ασφάλεια στην εργασία αλλά και η ανάγκη για προστασία της υγείας των εργαζομένων, για τη λειτουργία της κοινωνίας μας και για την ομαλή συνέχεια της λειτουργίας των κρίσιμων οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή αποφάσισε να ανανεώσει την δέσμευσή της για επικαιροποίηση των κανόνων ασφάλειας και υγείας στην εργασία, εγκρίνοντας το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027. Το εν λόγω σχέδιο έχει ως στόχο να καθορίσει και να αναπροσαρμόσει τις βασικές δράσεις που απαιτούνται έτσι ώστε να βελτιωθεί η υγεία και η  ασφάλεια των εργαζομένων σήμερα εν μέσω της πανδημίας Covid-19 αλλά και τα επόμενα χρόνια. 

Οι τρεις βασικοί στόχοι: αλλαγή, πρόληψη και ετοιμότητα

Το στρατηγικό πλαίσιο 2021-2027, επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς στόχους για τα επόμενα χρόνια.

  1. Πρόβλεψη και διαχείριση αλλαγών στον νέο κόσμο της εργασίας

Για να είναι δυνατός ο σχεδιασμός χώρων εργασίας που θα είναι ασφαλείς και υγιείς κατά την διάρκεια των ψηφιακών και δημογραφικών μεταβάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται να επανεξετάσει την οδηγία για τους χώρους εργασίας και την οδηγία για τον πράσινο γραφειακό εξοπλισμό. 

Επίσης, αναμένεται να προετοιμαστεί μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ που θα σχετίζεται με την ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας η οποία θα αξιολογεί τα αναδυόμενα ζητήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των εργαζομένων και να προτείνει ή να προσφέρει καθοδήγηση για τα εν λόγω θέματα. 

  1. Βελτίωση της πρόληψης ασθενειών και ατυχημάτων σχετικών με την εργασία 

Αυτό το στρατηγικό πλαίσιο θα προωθήσει μια προσέγγιση «Vision Zero» για την εξάλειψη των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ. Το Vision Zero είναι ένα παγκόσμιο κίνημα για τον τερματισμό των θανάτων που σχετίζονται με τους σοβαρούς τραυματισμούς στον χώρο εργασίας, ακολουθώντας μια συστημική προσέγγιση στην οδική ασφάλεια. Η θέση αυτής της στρατηγικής είναι ότι οι θάνατοι και οι τραυματισμοί στους δρόμους είναι απαράδεκτοι και αποτρέψιμοι, ειδικά για τους εργαζόμενους στους τομείς εμπορίου και μεταφορών. 

Η Επιτροπή πρόκειται να επικαιροποιήσει επίσης τους κανόνες της ΕΕ για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες στους χώρους εργασίας, για την καταπολέμηση του καρκίνου, των αναπαραγωγικών και των αναπνευστικών ασθενειών που προκαλούνται λόγω της επαφής των εργαζομένων με επικίνδυνες χημικές και άλλες ουσίες. 

  1. Αύξηση ετοιμότητας για πιθανές μελλοντικές απειλές για την υγεία

Λαμβάνοντας υπόψην όλα όσα μας έχει διδάξει η τρέχουσα πανδημία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να αναπτύξει διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και καθοδήγησης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στην ίδια βάση απαιτείται η ταχεία εφαρμογή και παρακολούθηση μέτρων σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις υγείας σε στενή συνεργασία με τους φορείς δημόσιας υγείας των εθνικών κυβερνήσεων. 

Οι δράσεις στο στρατηγικό πλαίσιο θα υλοποιηθούν μέσω:

  • Ισχυρού κοινωνικού διαλόγου
  • Μιας ενισχυμένης και επαρκώς τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής 
  • Βελτιωμένης επιβολής και παρακολούθησης της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ 
  • Ευαισθητοποίησης και γνωστοποίησης των υφιστάμενων προβλημάτων αλλά και των στόχων της νέας στρατηγικής 
  • Κινητοποίησης χρηματοδοτήσεων για επένδυση στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων που προσφέρει η ΕΕ, όπως τα ταμεία για την αποκατάσταση και την ανθεκτικότητα και τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής

Η ενημέρωση του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για το 2021-2027 υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19 αποτελεί μέρος του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2021. 

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων υπογραμμίζει στο κεφάλαιο 1 παράγραφος 10 για τις “ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας” ότι “οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα σε υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία τους”.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Manager