Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση για το χάσμα των φύλων της S&P Global το 2020, θα χρειαστούν άλλα 100 χρόνια για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων με βάση τον τρέχοντα ρυθμό προόδου.  Ενόψει της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης που αυτή έχει προκαλέσει, οι προσπάθειες θα πρέπει να διπλασιαστούν εάν θέλουμε να αποφύγουμε να χάσουμε άλλα 10 χρόνια μέχρι να επιτευχθεί ισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας.

Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 39% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, ενώ την ίδια ώρα αντιπροσωπεύουν το 54% των συνολικών απωλειών θέσεων εργασίας τον Μάιο του 2020. Επιπλέον, οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε τομείς που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία, όπως η φιλοξενία ή οι βιομηχανίες τροφίμων, επιδίδοντας περαιτέρω τις ανισότητες φύλου.

Ωστόσο, η έλλειψη δεδομένων σχετικά με άλλους δείκτες ποικιλομορφίας προσλήψεων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα δεδομένα διασταυρώνονται με τα θέματα φύλου, έχει δυσκολέψει τις εταιρείες και τους επενδυτές τους να μετρήσουν την απόδοση τους και να εντοπίσουν με συνέπεια σημαντικά κενά στην ισότητα των φύλων.

Σε ποιους τομείς αντιπροσωπεύονται καλύτερα οι γυναίκες;

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότερες βιομηχανίες που απαιτούν στενή σχέση μεταξύ προσωπικού και πελατών τείνουν να έχουν καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στο εργατικό τους δυναμικό και σε επίπεδο κατωτέρας διοίκησης.

Εντούτοις, οι δείκτες εκπροσώπησης των γυναικών παρέμειναν ανησυχητικά σταθερές τα τελευταία 5 χρόνια. Με τον τρόπο αυτό οι διάφορες βιομηχανίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες βάση της εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου σε αυτούς. Αρχικά στην κατηγορία Α (20-25% εκπροσώπηση), στην κατηγορία Β (30-35%) και στην κατηγορία Γ (40-50%) εκπροσώπηση.

Οι καλύτερες επιδόσεις εκπροσώπησης βρίσκονται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της υγειονομικής περίθαλψης και των ακινήτων, ενώ οι κλάδοι με επιβραδυμένη απόδοση είναι αυτοί της τεχνολογίας των πληροφοριών, βιομηχανικοί τομείς, ενέργειας και υλικών.

Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας

Ενώ η πανδημία έχει επιταχύνει σημαντικά τη συζήτηση σχετικά με την υιοθέτηση πιο φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών, οι φόβοι ότι οι τρέχουσες συνθήκες θα γίνουν μόνιμες και θα αναστείλουν σημαντικά τη συμμετοχή και την πρόοδο του γυναικείου φύλου στο εργατικό δυναμικό. Η πανδημία έχει αυξήσει τον χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των οικογενειακών ευθυνών και έχει προκαλέσει περισσότερο άγχος σε πολλούς εργαζόμενους.

Το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην απομάκρυνση των γυναικών από το εργατικό δυναμικό εν μέσω της πανδημίας. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα οι γυναίκες κέρδισαν το 2018 μόνο το 81% των μισθών των ανδρών. Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω, οι εταιρικοί οργανισμοί θα πρέπει να δράσουν άμεσα έτσι ώστε να αποφευχθούν ο κίνδυνος και οι δυσμενείς επιπτώσεις της απώλειας των γυναικείων ταλέντων στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό.

Που  οδηγούμαστε;

Ενώ η αύξηση του ποσοστού των γυναικών που συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια είναι σημαντική, απαιτούνται πολλά περισσότερα βήματα για την βελτίωση της ισότητας των φύλων στο εργατικό δυναμικό. Οι εταιρείες πρέπει να προσλάβουν και να προωθήσουν περισσότερες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις. Αυτό θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε νέες δεξαμενές ταλέντων και να αυξήσουν την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα, καθώς γνωρίζουμε ότι η διαφορετικότητα στο περιβάλλον εργασίας αποδίδει πολύ καλύτερα.

Επιπλέον, οι πρακτικές δίκαιης εκπροσώπησης και πληρωμής οδηγούν σε καλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων, προσέλκυση ταλέντων και διατήρηση τους. Οι σωστές ευκαιρίες εκπροσώπησης της ισότητας των φύλων στο εργατικό δυναμικό θα επιτρέψουν στις εταιρείες να διαφοροποιηθούν σε ένα καθόλα ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Την ίδια ώρα είναι σημαντικό οι πρακτικές πρόσληψης ποικιλόμορφων ταλέντων να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής τους, έτσι ώστε να αναγνωριστεί η ετερογένεια των εμπειριών των γυναικών στο χώρο εργασίας. Καθίσταται απαραίτητο να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την συλλογή δεδομένων σχετικά με δείκτες όπως η φυλή, η εθνικότητα, η θρησκεία, η αναπηρία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και άλλοι δείκτες ταυτότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ευρύτερες ανισότητες που αντιμετωπίζουν ορισμένες γυναίκες.

Τέλος, αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα της απασχόλησης, υπάρχει ακόμα μεγάλος δρόμος ως προς την υλοποίηση πολιτικών και πρακτικών οι οποίες θα οδηγήσουν σε πραγματικά αποτελέσματα. Θα χρειαστεί σκληρή δουλειά τόσο από πλευράς κυβερνήσεων όσο και από τους εταιρικούς οργανισμούς μέχρι να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.

‘’Gender Equality is the unfinished business of the 21st Century’’

E. Broderick

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou