Σε συνέχεια της Προκήρυξης για συμμετοχή στα Προγράμματα Κατάρτισης Άνεργων Δικαιούχων ΕΕΕ στην Ξενοδοχειακή/ Επισιτιστική Βιομηχανία, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ανακοινώνουν ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από άνεργους δικαιούχους ΕΕΕ για συμμετοχή στα Προγράμματα παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017.

Ειδικότητες:

• Τραπεζοκόμος (επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας/Αμμοχώστου)

• Μπάρμαν (επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας/Αμμοχώστου)

• Καμαριέρα (επαρχίες Λεμεσού και Πάφου και Λάρνακας/Αμμοχώστου)

• Υπάλληλος Υποδοχής (επαρχία Πάφου)

Σκοπός:

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων Δικαιούχων ΕΕΕ για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στις πιο πάνω ειδικότητες, με απώτερο σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση. Πρόσθετα, τα προγράμματα στοχεύουν στην πιστοποίηση της ικανότητας και των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων Δικαιούχων ΕΕΕ βάσει του σχετικού Προτύπου Επαγγελματικών Προσόντων.

Σε ποιους απευθύνονται τα Προγράμματα:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στα Προγράμματα έχουν οι Δικαιούχοι ΕΕΕ, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς και πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ).

Οι Δικαιούχοι ΕΕΕ που θα επιλεγούν για συμμετοχή στα προγράμματα θα λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, μέσω επιστολής της ή τηλεφωνικώς.

Περιγραφή των Προγραμμάτων:

Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Ιδρυματικό μέρος διάρκειας 125 ωρών για την ειδικότητα του τραπεζοκόμου, 100 ωρών για τις ειδικότητες του μπάρμαν και του υπαλλήλου υποδοχής και 50 ωρών για την ειδικότητα της καμαριέρας.

2. Ενδοεπιχειρησιακό μέρος διάρκειας 4 εβδομάδων.

3. Εξέταση για πιστοποίηση βάσει του Προτύπου Επαγγελματικής Προσόντων (ΠΕΠ) για τη συγκεκριμένη ειδικότητα σε επίπεδο 2 (επίπεδο 4 του EQF).

Μετά την ολοκλήρωση του ιδρυματικού και ενδοεπιχειρησιακού μέρους του προγράμματος, στόχος είναι οι καταρτισθέντες να τοποθετηθούν σε επιχείρηση/οργανισμό της 2 ξενοδοχειακής/επισιτιστικής βιομηχανίας για να εργαστούν στο επάγγελμα στο οποίο έχουν καταρτιστεί.

Οι καταρτιζόμενοι δικαιούχοι του ΕΕΕ δεν θα λαμβάνουν επίδομα κατάρτισης από την ΑνΑΔ για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αλλά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα ΕΕΕ από την ΥΔΕΠ. Η πρακτική κατάρτιση στην επιχείρηση/οργανισμό δεν αποτελεί εργοδότηση του ανέργου από την επιχείρηση/οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/οργανισμό.

Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή στα Προγράμματα:

Αιτήσεις συμμετοχής από ανέργους Δικαιούχους ΕΕΕ μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία του Αναδόχου Private Institute Plato Educational Services Ltd, στη διεύθυνση Σουλίου 8, 1ος όροφος, 3016 Άγιος Ιωάννης, Λεμεσός (ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 55001, 3820 Λεμεσός, τηλέφωνα 25564260/ 25571138, τηλεομοιότυπο 25561564, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected], ιστοσελίδα www.plato-edu.com) μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 13 Ιανουαρίου 2017.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για συμμετοχή οι οποίες αποστέλλονται στα γραφεία του Αναδόχου μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, παραδίδονται δια χειρός ή αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι οποίες παραλαμβάνονται από τον Ανάδοχο εντός της πιο πάνω καθορισμένης περιόδου υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και υπογραμμένες. Η ΑνΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήσεις που υποβάλλονται στον Ανάδοχο με ελλιπή στοιχεία.

Κατά τις εργάσιμες ημέρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης, αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να παραδοθούν μέσα στις ώρες λειτουργίας του γραφείου του Αναδόχου, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ώρες 9:00 – 13:00 και 15:00 – 19:00. Πέραν του ωραρίου λειτουργίας αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιλογή Υποψηφίων για συμμετοχή στα Προγράμματα:

Οι Δικαιούχοι του ΕΕΕ, οι οποίοι παραπέμπονται από την ΥΔΕΠ, θα εντάσσονται απευθείας στα προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τον Ανάδοχο Private Institute Plato Educational Services Ltd (ιστοσελίδα www.plato-edu.com, τηλέφωνα 25564260/ 25571138, τηλεομοιότυπο 25561564, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]) ή από την ΑνΑΔ (ιστοσελίδα www.anad.org.cy , τηλέφωνα 22515000/ 22390300, τηλεομοιότυπο 22390368, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]).

Δημοσιεύθηκε από Antonis Papadopoulos

Marketing Manager, ergodotisi.com

Άφησε απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *