Η ποιότητα της δουλειάς μας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ευημερία και την ποιότητα ζωής μας, αλλά η μέτρησή της απαιτεί να ληφθούν υπόψη πολλές πτυχές των συνθηκών εργασίας μας.

Οι περισσότεροι από εμάς ξοδεύουμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας στη δουλειά και εργαζόμαστε για ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας. Επομένως, η ποιότητα της δουλειάς μας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της ζωής μας.

Το να μπορούμε να βρούμε και να κρατήσουμε μια δουλειά είναι σημαντικό για να εξασφαλίσουμε τα προς το ζην, αλλά αυτό δεν αρκεί. Η ποιότητα αυτής της δουλειάς έχει επίσης σημασία. Η απασχόληση μας επιτρέπει να βγάλουμε τα προς το ζην, ωστόσο πρέπει να αναρωτηθούμε τι είδους ζωή θέλουμε να έχουμε;

Τι είναι η αξιοπρεπής εργασία;

Η αξιοπρεπής εργασία συνοψίζει τις φιλοδοξίες των ανθρώπων στην επαγγελματική τους ζωή. 

Περιλαμβάνει ευκαιρίες για εργασία που είναι παραγωγική και παρέχει δίκαιο εισόδημα, ασφάλεια στο χώρο εργασίας και κοινωνική προστασία για τις οικογένειες. Καλύτερες προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης, ελευθερία για τους ανθρώπους να εκφράζουν τις ανησυχίες τους, να οργανώνουν και να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τους επηρεάζουν, υπάρχει ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες. 

Έτσι, η αξιοπρεπής εργασία συνδέεται στενά με την ποιότητα απασχόλησης.

Η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας σε όλο τον κόσμο βρίσκεται στο επίκεντρο της εντολής του ΔΟΕ. Η Ατζέντα Αξιοπρεπούς Εργασίας του ΔΟΕ έχει 4 πυλώνες:

 • Τη δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία
 • Κοινωνική προστασία
 • Κοινωνικός διάλογος

Η ισότητα των φύλων είναι ένας εγκάρσιος στόχος στο πλαίσιο της ατζέντας αξιοπρεπούς εργασίας του ΔΟΕ.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) αποτελούν το προσχέδιο για την παγκόσμια και βιώσιμη ανάπτυξη. Οι 17 στόχοι αντιμετωπίζουν κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη φτώχεια, την ανισότητα και την κλιματική αλλαγή.

Η επίτευξη αξιοπρεπούς εργασίας στις αγορές εργασίας σε όλο τον κόσμο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των SDGs.

Η πρόκληση της μέτρησης

Για να διεξαγάγουμε έρευνα αγοράς εργασίας υψηλής ποιότητας και να σχεδιάσουμε αποτελεσματικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, χρειαζόμαστε καλά δεδομένα. Μερικοί από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες της αγοράς εργασίας (όπως η αναλογία απασχόλησης προς πληθυσμό και το ποσοστό ανεργίας) αναφέρονται στην ποσότητα της απασχόλησης (και της ανεργίας) σε μια οικονομία. Ωστόσο, μια ολοκληρωμένη ανάλυση της αγοράς εργασίας απαιτεί δεδομένα και για την ποιότητα της απασχόλησης.

Δυστυχώς, η μέτρηση της ποιότητας της απασχόλησης δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Τόσες πολλές πτυχές συνθέτουν την ποιότητα της απασχόλησής μας που είναι δύσκολο να αποφασίσουμε ποιες θα εξετάσουμε και πώς να τις εξετάσουμε. Αυτές περιλαμβάνουν τις αποδοχές, τον χρόνο εργασίας, την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης, το είδος της σύμβασης, τον βαθμό ασφάλειας εργασίας, την πρόσβαση σε άδεια μετ’ αποδοχών, τη γονική άδεια και την άδεια ασθενείας και ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, για να αναφέρουμε μερικές από τις πτυχές αυτές. 

Πηγή: Eurostat

Πολλά πλαίσια προσπαθούν να μετρήσουν την ποιότητα της απασχόλησης

 • ILO Decent Work Indicators
 • SDG Indicators
 • OECD Job Quality Framework
 • Πλαίσιο Ποιότητας Απασχόλησης UNECE
 • Πλαίσιο Παρακολούθησης Συνθηκών Εργασίας ILO/Eurofound

Ωστόσο, αυτά τα πλαίσια δεν παρέχουν ένα σύνθετο μέτρο που μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τον βαθμό ποιότητας της απασχόλησης. Αντίθετα, παρουσιάζουν μια σειρά δεικτών που αντικατοπτρίζουν διάφορες διαστάσεις της ποιότητας της απασχόλησης, οι οποίοι πρέπει να ερμηνεύονται από κοινού.

Μέτρηση της ποιότητας της απασχόλησης εν συντομία

 • Η ποιότητα της απασχόλησης είναι πολυδιάστατη. Η μέτρηση της ποιότητας της απασχόλησης σημαίνει μέτρηση πολλών πτυχών των συνθηκών εργασίας.
 • Η μέτρηση όλων αυτών των πτυχών απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα στατιστικών εργασίας που περιλαμβάνει διάφορους τύπους πηγών.
 • Οι στατιστικοί δείκτες πρέπει να συμπληρώνονται με δείκτες νομικού πλαισίου για να τοποθετηθεί η ανάλυση της αγοράς εργασίας στο αντίστοιχο πλαίσιο.

Ο δείκτης ποιότητας εργασίας του ιδιωτικού τομέα των ΗΠΑ

Ο Δείκτης Ποιότητας Εργασίας Ιδιωτικού Τομέα των ΗΠΑ (JQI) είναι ένα σύνθετο μέτρο δύο βασικών πτυχών των συνθηκών εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή των μισθών και του χρόνου εργασίας.

Το πρώτο βήμα για την παραγωγή αυτού του δείκτη είναι ο καθορισμός μιας τιμής αναφοράς για τους μισθούς και τις ώρες εργασίας με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο όλων των διαθέσιμων δεδομένων θέσεων εργασίας. 

Στη συνέχεια, οι θέσεις εργασίας σε κάθε κλάδο κατηγοριοποιούνται σε χαμηλή ή υψηλή ποιότητα σε σύγκριση με το σημείο αναφοράς. Εάν ο μισθός και ο χρόνος εργασίας ενός κλάδου είναι κάτω από το σημείο αναφοράς, τότε οι θέσεις εργασίας του είναι χαμηλής ποιότητας. Εάν ο μισθός και ο χρόνος εργασίας ενός κλάδου είναι πάνω από το σημείο αναφοράς, τότε οι θέσεις εργασίας του είναι υψηλής ποιότητας.

Επομένως, ακόμη και σε μια οικονομία όπου όλες οι θέσεις εργασίας είναι αξιοπρεπείς, ορισμένες θα ταξινομηθούν ως χαμηλής ποιότητας σε σύγκριση με τον μέσο όρο. Και ακόμη και σε μια οικονομία όπου όλες οι θέσεις εργασίας είναι ανεπαρκείς, ορισμένες θα ταξινομηθούν ως υψηλής ποιότητας. Υπό αυτή την έννοια, είναι καλύτερο να μελετήσουμε την τάση του JQI παρά την αξία του σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Δημοσιεύθηκε από Stelios Christou

Marketing Executive